<< powrót do strony Biblioteki Wilanowskiej

Przedmiot działalności

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do zadań Biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania;
2. wypożyczanie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4. popularyzacja czytelnictwa;
5. sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej;
6. współdziałanie z instytucjami kultury i oświaty na terenie dzielnicy Wilanów;
7. doskonalenie metod i form pracy w placówkach bibliotecznych;
8. inne działania, wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy.

Opracowane przez: Data opracowania:
Opublikowane przez: Data ostatniej modyfikacji: