ZAMKNIJ WIRTUALNĄ WYCIECZKĘ

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w Bibliotece

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w Bibliotece

Szanowni Czytelnicy,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami.

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19

dla użytkowników Biblioteki

§1

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19, dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanówm. st. Warszawy.

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.

§2

Procedura obejmuje:

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

4. Zasady udostępniania zbiorów  Biblioteki.

5. Zasady uczestnictwa w zajęciach dla dzieci oraz wydarzeniach kulturalnych w Bibliotece.

6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.

1. Udostępnia się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk użytkownikom w obszarze Biblioteki (przy punkcie zwrotu książek, przy wejściach do sal).

2. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.

3. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek ochronnych, przyłbic lub innych form zapewniających zakrycie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk bezpośrednio po oddaniu zbiorów. Użytkownik który nie ma prawidłowo zakrytych ust i nosa oraz nie dokona dezynfekcji rąk nie zostanie obsłużony.

4. Powierzchnia Biblioteki dopuszczona do użytkowania będzie regularnie dezynfekowana środkami odkażającymi.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

1. Obowiązkowe jest wyposażenie stanowisk obsługi czytelników w przesłony ochronne a bibliotekarzy w przyłbice i rękawice ochronne.

2. Powierzchnia Biblioteki dopuszczona do użytkowania będzie regularnie dezynfekowana środkami

odkażającymi.

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

1. Zwrotu zbiorów należy dokonywać:

a)   w godzinach pracy Biblioteki na stanowisku zwrotów bezpośrednio bibliotekarzowi, który dokona odpisu zbiorów i włoży je do odpowiednio oznaczonych kartonów na kwarantannę,

b)  poza godzinami pracy Biblioteki - bezpośrednio do wrzutni.

2. Przyjęte zbiory zostaną odłożone w kartonach oznaczonych datą zwrotu do wydzielonego pomieszczenia  na 3-dniowy okres kwarantanny.

3. Po przyjęciu zbiorów od użytkownika blat, na którym leżały zbiory, będzie każdorazowo dezynfekowany.

§6

Zasady udostępniania zbiorów  Biblioteki.

1. W ramach otwarcia Biblioteki czynne będą wszystkie placówki Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

2. Godziny otwarcia placówek bibliotecznych nie ulegają zmianie z wyjątkiem Biblioteki Głównej (Kolegiacka 3), która nie będzie czynna w soboty.

3. Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem/dezynfekcją Biblioteki.

4. Biblioteka umożliwia wyłącznie wypożyczenia zbiorów na zewnątrz (do domu). Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

5. Nie zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie korzystania z oferty i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

6. Czytelnik musi zdezynfekować ręce, mieć założoną maskę oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi GIS.

 §7

Zasady uczestnictwa w zajęciach dla dzieci oraz wydarzeniach kulturalnych w Bibliotece.

1. Wyznacza się limit osób uczestniczących w zajęciach dla dzieci oraz wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Bibliotece w zależności od wielkości sali. Na wszystkie zajęcia i wydarzenia obowiązują zapisy.

2. Na terenie Biblioteki nie mogą przebywać osoby, których stan zdrowia wskazuje na objawy COVID-19.

3. Przed wejściem do pomieszczeń Biblioteki osoba jest zobowiązana do:

- nałożenia maseczki ochronnej na twarz (z wyjątkiem dzieci do 4 roku  życia);

- dezynfekcji rąk;

- złożenia oświadczenia, w tym oświadczenia o stanie zdrowia w zakresie COVID-19, stanowiącego załącznik do Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki;

 - kontrolnego pomiaru temperatury;

4. Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic/opiekun prawny.

5. Osoba, która nie ma założonej maseczki (z wyjątkiem dzieci do 4 roku życia) i nie dokona dezynfekcji rąk ma zakaz wstępu do pomieszczeń Biblioteki.

6. Dziecko do 13 r.ż. może przebywać w miejscach zarządzanych przez Bibliotekę wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

7. Rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.

8. Zastrzega się prawo odmowy wstępu do pomieszczeń  Biblioteki w przypadku ryzyka przekroczenia bezpiecznego limitu osób.

9. Przebywanie w Bibliotece ogranicza się do czasu niezbędnego do udziału w zajęciach/wydarzeniach kulturalnych.

10. Każda osoba przebywająca w Bibliotece zobowiązana jest do zachowania wymaganego dystansu społecznego zajmując wskazane miejsca.

§8

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Należy natychmiast zgłosić incydent do Dyrektora Biblioteki, ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykane (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecić stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na  stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§9

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych.

1. Dane osobowe przekazane Bibliotece w związku ze stosowaniem się do niniejszej Procedury, w tym dane podane w oświadczeniu w szczególności dane o stanie zdrowia, podlegają ochronie zgodnie z RODO.

2. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować pod adresem  e-mail:  iod@sircomp.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia procedury bezpieczeństwa COVID-19, powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie COVID-19 oraz możliwości udziału w zajęciach/wydarzeniach kulturalnych prowadzonych w Bibliotece.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w związku ze stosowaniem się do niniejszej Procedury, jest art. 9 ust. 2 lit. A RODO (zgoda uczestnika zajęć/rodzica/opiekuna prawnego).

6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Biblioteki oraz uprawnione organy publiczne.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże będzie się to wiązało z brakiem możliwości udziału w zajęciach/wydarzeniach kulturalnych w Bibliotece w czasie obowiązywania Procedury bezpieczeństwa COVID-19.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia zajęć, w których uczestniczy osoba, której dane dotyczą. Po tym terminie podlegają zniszczeniu. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku powstania uzasadnionego interesu Biblioteki, np. w przypadku zgłoszenia ewentualnych roszczeń.

§10

 Postanowienia końcowe:

1. Użytkownik niestosujący się do wytycznych funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w trakcie pandemii COVID-19 może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę.

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

3. Zaleca się  śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej Biblioteki:

www.bibliotekawilanowska.pl

 

 

                                                                                                                                Halina Myszkowska

                                                        Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

 

Warszawa, dn. 01.09.2020 r.

 

 

 

2020-09-01 / godz. 09:00

Nowości

1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
6

Kontakt do filii

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia 52) ul. Kolegiacka 3 > tel. 22 423 57 55
e-mail: wilanow@bibliotekawilanowska.pl
Filia "Powsin" (Wypożyczalnia 126) ul. Przyczółkowa 27a > tel. 22 648 25 03
e-mail: powsin@bibliotekawilanowska.pl
Filia „Radosna” (Wypożyczalnia 133) ul. Radosna 11 > tel. 22 764 82 81
e-mail: radosna@bibliotekawilanowska.pl
Filia "Miasteczko Wilanów" (Wypożyczalnia 137) al. Rzeczypospolitej 14 > tel. 22 642 24 26
e-mail: mw@bibliotekawilanowska.pl

Biblioteka w serwisie Facebook

logologologologo
W 2019 roku zakup książek w wysokości 35 000 zł zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
fb BIBLIOTEKA W SERWISIE FACEBOOK.COMbip BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ